Anton Stankowski

image

Photo-eye, 1950s

Anton Stankowski

image

Notre Dame, 1930

Anton Stankowski (1906-1998)

image
Tracks in Snow, 1936